SEN :SEMINÁR Z INFORMATIKY
Seminár pre šk.rok 2023/2024

SEMINÁR Z INFORMATIKY >>> + kyberbezpečnosť

5. ročník (4 hod. / týždeň)

Programovanie:
Chceš vedieť algoritmický premýšlať, riešiť problémové úlohy, pracovať v objektovo orientovanom prostredí Lazarus lazarus-ide.org a programovacom jazyku TurboPascal : podmienený príkaz, cykly, polia jedno a dvojrozmerné, znakové reťazce, textové súbory, procedúry a funkcie.
Pre záujemcov je následne možné pokračovanie v skriptovacom programovacom jazyku Python.

Obsah:
3D print

Algoritmus. Algoritmy z bežného života. Spôsoby zápisu algoritmov.
Programovací jazyk – syntax, spustenie programu, logické chyby, chyby počas behu programu. Pojmy – príkazy (priradenie, vstup, výstup), riadiace štruktúry (podmienené príkazy, cykly), premenné, typy , množina operácií.

Hardvér a softvér :
Porozumieť princípom technického a programového vybavenie počítačov. Na vyššej užívateľskej úrovni získaš teoretické vedomosti a praktické zručnosti práce s počítačom a spracovania informácií v kancelárskom balíku Office a jeho aplikáciách microsoft365.com.
Obsah:
Naučíš sa postupy ako formátovať diplomovú prácu podľa príslušnej smernice, odporúčaní a normy STN ISO 690 v nadväznosti na tvorbu prezentácie a jej efektívne využite pri obhajobe.
365

Počítačové siete:
Princípy a služby počítačových sietí, rozdelenie a konfigurácia sieťových komponentov (router, wifi), krimplovanie konektora RJ45. Elektronické publikovanie kódovaním v html5 a css3, vytvorenie dynamickej webovej prezentácie v redakčných systémoch WCMS, registrácia domený a výber webhostingu, forma ročníkového projektu. Prezentácia informácií – aplikácie na tvorbu elektronických prezentácií. Pravidlá prezentovania, zásady tvorby webových prezentácií (statické a dynamické).

Multimédia:
Zber, spracovanie, prezentovanie informácie. Praktické zručnosti práce s počítačom, spracovania multimediálneho obsahu, vytvorenie podcast alebo naučiť sa modelovať a vytlačiť 3D objekt na školskej 3D tlačiarni Artillery® Sidewinder X1, artillery3d.com

3D print

Grafická informácia – rastrová, vektorová grafika, 3D grafika - tlač; animovaná grafika, video, kódovanie farieb; grafické formáty; aplikácie na spracovanie grafickej informácie.
Zvuková informácia – formáty, aplikácie na nahrávanie, spracovanie, konverzie, prehrávanie.
Vstup a výstup informácie v závislosti od jej typu. Uchovávanie informácie – typy a limity zariadení. Prenos informácií medzi aplikáciami.

html

Voliteľné ciele:

 • Chceš mať možnosť testovať programovateľný minipočítač micro:bit s rozšírením o Smart kit vo webovom vývojovom online editore MakeCode microbit.org kombináciou grafického programovania v blokoch a základných znalostí jazyka Python.

  micro bot
  micro bit

 • Pre študentov ponúkame možnosť získať certifikát ECDL. Certifikáty systému ICDL / ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú úroveň/štandard digitálnych zručností z príslušnej oblasti IT https://www.ecdl.sk/

  ecdl
 • Pre žiakov so záujmom o štúdium IT odborov na VŠ príprava k maturitnej skúške z informatiky:
  Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti maturantov z informatiky

  Fakulty VŠ so zameraním na IT:

 • Fakulta riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline
 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline
 • Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach
 • Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, ČR
 • Fakulta informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze, ČR
 • Exkurzie, podujatia, prezentácie podľa možností a aktuálnej ponuky.

 • Článok o exkurzii študentov semináru z informatiky vo firme Eset
 • ecdl